Popis systému

Systém požární izolace ocelového pravoúhlého potrubí k odvodu tepla a kouře pro požární odolnost EI 60 S a EI 120 S minut tvoří izolační desky ROCKWOOL Conlit Ductrock (s vyztuženou hliníkovou fólií) tloušťky 60 mm v jedné vrstvě, izolace je kotvena na potrubí pomocí izolovaných navařovacích trnů. Veškeré spoje a styky izolačních desek se zajišťují pomocí lepidla Conlit Fix. Toto izolované potrubí je klasifikováno jako „multi“, takže může procházet různými požárními úseky.

Pro montáž systému je nutné zaškolení odborným zástupcem společnosti ROCKWOOL.

  

Potrubí pro odvod tepla a kouře

Potrubí lze sestavit z jednotlivých úseků o maximální délce 1500 mm. Závěsy potrubí mohou být instalovány v maximálních roztečích 1500 mm od sebe a současně smí být každá nosná lišta závěsu osově vzdálena nanejvýš 50 mm od příruby. Osová vzdálenost závěsů od stěny potrubí může být nanejvýš 100 mm. Maximální povolené tahové napětí v závěsných tyčích může dosáhnout 6 MPa. Pokud se závěsné tyče kotví do masivního železobetonového stropu, lze toto zavěšení dovolit pouze prostřednictvím ocelových hmoždinek a tyto musí být vloženy do hloubky min. 60 mm pod povrch. Závěsy potrubí se neizolují, ale mohou procházet izolací bočních stěn potrubí.

Umístění rozpěrek po délce potrubí

Potrubí se musí vyztužit tak, aby na každých 500 mm délky potrubí připadala v podélném směru buď příruba anebo vyztužení ocelovými rozpěrkami.

Počet rozpěrek v průřezu potrubí standardních rozměrů (max. rozměry 1250 x 1000 mm)

Množství rozpěrek umístěných na výšku a na šířku potrubí se v příčném směru určuje podle tab. 2. Díly rozpěrky musí mít následující minimální rozměry: trubka Ø 17 x 2 mm, závitová tyč M6, podložky Ø 28 x 2 mm.

Prostupy vodorovného potrubí na hranici požárních úseků a u prostupů zdmi musí být vyztuženy v místech všech prostupů rozpěrkami stejným způsobem, jak je popsáno výše.

V místech prostupů potrubí podlahami (stropy) se musí potrubí na delších stranách ukotvit pomocí ocelového úhelníku k masivní podlaze šroubováním.

Potrubí může být provozováno s tlakovým rozdílem max. 500 Pa (podtlak i přetlak) za studena a max. 150 Pa za požáru.

 

Izolace

Izolace potrubí je provedena izolačními deskami ROCKWOOL Conlit Ductrock 60 nebo 120 vždy o tloušťce 60 mm v jedné vrstvě pro požární odolnost EI 60 S nebo EI 120 S minut, a to obložením ze všech 4 stran.
Izolační desky Conlit Ductrock 60 a 120 se liší pouze množstvím drceného kameniva uvnitř své základní vláknité struktury a podle toho jsou také označeny. Při pokládání izolace je třeba dbát na pečlivé provedení spojů, desky nutno dotlačovat na sebe, aby mezi nimi nevznikaly žádné mezery. Všechny spoje desek, příčné i podélné styky desek, jejich napojení na masivní stěny, podlahy (stropy) musí být opatřeny nánosem lepidla Conlit Fix. Příruby a nosné lišty potrubí se překrývají stejnou tloušťkou izolace jako celé potrubí, přičemž nad těmito prvky se izolace nařízne nebo opatří drážkou anebo se vytvoří polodrážka a dělení desky tak, že vždy musí zůstat zachována neporušená a souvislá vrstva izolační desky o tloušťce alespoň 30 mm. Spoje jednotlivých desek nemusí ležet mimo příruby vzduchotechnického potrubí. Spoje izolačních desek a jejich volné hrany je třeba přelepit jednostrannou samolepicí hliníkovou nebo hliníkovou vyztuženou páskou (páska ALS).
Izolace se klade na vodorovné potrubí nejprve shora bez překrytí hran potrubí, pak stejně zezdola a nakonec obě boční strany.
Prostor mezi izolací Conlit Ductrock a otvorem ve stěně a v podlaze (stropě) musí být vyplněn volnou vlnou ROCKWOOL (Loose Wool). Prostup stěnou se pak utěsní vložením pásu hliníkové fólie do otvoru a přilepením k potrubí. Okolo prostupu stěnou se izolace potrubí oboustranně po celém obvodu prostupu opatří přídavnou manžetou z desky Conlit Ductrock stejného druhu, jako je izolace potrubí, tloušťky 60 mm a šířky 100 mm, která se nalepí za pomocí lepidla Conlit Fix pouze ke stěně a montážně se pojistí hřebíky 4 x 120 mm s rozestupy max. po 350 mm.
Prostup podlahou (stropem) se instaluje stejně, vložení těsnicí hliníkové fólie není v tomto místě povinné.

Kotevní trny

 

Izolace je kotvena na vzduchotechnické potrubí pomocí navařovacích trnů s kloboučky (tzv. TS svorníky, nejlépe v izolovaném provedení) v počtu 11 ks na čtvereční metr potrubí. Bližší údaje a podmínky – viz tabulka Závazné technické parametry systému.

Za všech okolností je naprosto nezbytné dodržet následující zásady: maximální vzdálenost trnů od okrajů desek a hran potrubí musí být nanejvýš 100 mm a rozestupy trnů nejdále po 350 mm od sebe. Délka trnů činí 60,5 – 63,5 mm a závisí na rozměru potrubí a průhybu plechu. U vodorovného potrubí není nutno kotvit desky na horní straně potrubí.  

Povrchová úprava

Spoje izolačních desek a jejich volné hrany a styky je třeba přelepit jednostrannou samolepicí hliníkovou nebo hliníkovou vyztuženou páskou (páska ALS). Izolaci je možno opatřit oplechováním z hliníkového nebo ocelového pozinkovaného plechu, aniž by se snížila její požární odolnost. 

Požární klasifikace

Systémy Conlit DUCTROCK EI 60 S multi a EI 120 S multi (pro vodorovná a svislá potrubí) byly zkoušeny společností FIRES, s.r.o. Batizovce, Slovensko. Systémy Conlit DUCTROCK jsou klasifikovaány společností CSI Praha, AO č. 2012.

Zkušební metodika: ČSN EN 1366-8 – Zkoušení požární odolnosti provozních instalací, část 8: Potrubí pro odvod kouře.

Klasifikace byla provedena s využitím tříd podle EN 13501-4 + A1:2010. 

Systém Conlit DUCTROCK EI 60 S – požárně odolné potrubí pro odvod kouře a tepla s obkladem deskami Conlit Ductrock 60 je klasifikováno takto:

EI 60 (ve - ho) S 500 multi

 

Systém Conlit DUCTROCK EI 120 S – požárně odolné potrubí pro odvod kouře a tepla s obkladem deskami Conlit Ductrock  120 je klasifikováno takto:

                                         EI 120 (ve - ho) S 500 multi

Závazné technické parametry systému                            

Šířka potrubí část

č. popis – charakteristika jednotka požární odolnost (min)
EI 60 S EI 120 S  
potrubí 1 max. povolené rozměry potrubí mm 1250 x 1000 
2 max. povolené délky jednotlivých dílů potrubí mm 1500  
3 spojení přírub potrubí po celém obvodu  --- C-lišta
4 minimální překrytí přírub potrubí spojitou izolací o tloušťce mm 30
5

přípustný rozměr přírub potrubí

 mm 30 
6 těsnění přírub potrubí páskou s teplotní odolnosti +600 °C  --- povinné
 7

max. vzájemná přípustná vzdálenost přírub a rozpěr v potrubí

 mm  500
 8 vyztužení potrubí pomocí rozpěrek mimo příruby – viz tab. 2  ---  ---  povinné  
 9 min. tloušťka ocelového plechu potrubí  mm  0,8
izolace 1 druh použité izolační desky Conlit Ductrock --

60 pro EIS 60

120 pro EIS 120 

 
2

rozměry izolačních desek Conlit Ductrock 60 nebo 120

mm 1200 x 1500 x 60
3 hmotnost izolačních desek

kg/m2

Conlit Ductrock 60:11

Conlit Ductrock 120:21 

 
 4 počet vrstev izolace  -- 
 5 ošetření spár a styků izolačních desek lepidlem Conlit Fix   --  povinné
 6 styk izolačních desek - přelepení AL(S) páskou --   povinné
kotvení izolace Poloha navařovacích trnů s kloboučky (mimo vrch vodorovného potrubí):
1 maximální vzájemná rozteč mm 350 - závazný údaj
2 maximální vzdálenost od okrajů desek i hran potrubí mm 100 - závazný údaj
Minimální počet navařovacích trnů s kloboučky:
3 celkem - orientační údaj (platí pro potrubí 1000 x 500 mm)

ks/m2

11
 4 minimální rozměry trnů: dřík x klobouček - délka  mm  Ø2,7 x Ø30 – (60,5 – 63,5)
prostup Prostup požární dělicí konstrukcí - těsnicí a vymezovací protipožární límec (manžeta):
1 tloušťka izolace Conlit Ductrock 60 nebo 120 mm 60
2 šířka těsnicího izolačního límce po obvodu mm 100
3 maximální rozteč kotevních hřebů v límci mm 350
4 minimální rozměry hřebů pro montáž límce mm  Ø4 x 120
 5

vložení tuhé trubkové rozpěry dovnitř do potrubí – viz tab. 2

 --  povinné
 6

vyplnění spáry mezi Conlit Ductrock a průrazem volnou vlnou

 --  povinné
 7

vzduchotěsné uzavření prostupu hliníkovou fólií – u stěny

 --   povinné 
závěsy

Podmínky zavěšení vzduchovodů a jejich kotvení k masivním stropům – vodorovné potrubí:

1 maximální vzdálenost závěsů od přírub (osově) mm 50
 2 hloubka osazení ocelových hmoždinek pro závěsy min.  mm 60 
 3 umístění závěsů dovnitř nebo vně izolace potrubí  -- volitelné 
Závěsy potrubí vložené do izolace vzduchovodů (vnitřní závěsy)
4

maximální vzdálenost závěsů od boků potrubí (okraje)

mm 30
5

minimální překrytí závěsů potrubí izolací o tloušťce

mm 30
 Závěsy potrubí mimo izolaci vzduchovodů (vnější závěsy)
 6 maximální vzdálenost závěsů od boků potrubí (osově)  mm  100

tabulka č. 1 

Kotvení izolace – vzdálenosti navařovacích trnů od krajů desek i hran potrubí (pod body 1 – 2) platí vždy jako závazný údaj a jsou nadřazeny nad orientačním údajem o množství navařovacích trnů uvedeném pod bodem 3 – celkem, který se může lišit podle rozměrů izolovaného potrubí a velikosti použitých izolačních desek. 

  

Tabulka č. 2 - platí pro ploché úzké potrubí o rozměrech max. 1250 x 1000 mm, do průřezu max. 1,25 m2

Minimální počty rozpěrek uvnitř potrubí

Šířka potrubí B (mm) Počet příčných výztuh na šířku potrubí (ks) Výška potrubí H (mm) Počet příčných výztuh na výšku potrubí (ks)
 do 500 včetně  pod 500  0
 nad 500 do 1000 včetně  1  od 500 do 1000 včetně  1
nad 1000 (do 1250)   2  ---  ---

tabulka č. 2 

Pozn. k tabulce 1. -2.: – výztuhy potrubí v místech prostupů a výztuhy v ostatních místech potrubí:

  • pro potrubí s požární odolností EI 60 multi a EI 120 S multi je zapotřebí vložit do potrubí rozpěrky jak v místech prostupů stěnami, tak v místech s max. vzdáleností od přírub po 500 mm,
  • svislé potrubí s požární odolností EI 60 S multi a EI 120 S multi je zapotřebí vyztužit po obou delších stranách přišroubovanými ocelovými úhelníky, které se přikotví k podlaze, a to v místech všech prostupů masivními podlahami (stropy).

Pro montáž existuje detailní montážní návod, ale pro systém Conlit DUCTROCK – protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí, kde se většina zásad a konkrétních detailů shoduje, jen několik podrobností ve smyslu tohoto systémového technického listu se liší.

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech systémů platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů a systémů může docházet ke změnám jejich vlastností.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.