Popis systému

Systém požární izolace ocelového vzduchotechnického pravoúhlého potrubí pro požární odolnost 60, 90       a 120 minut tvoří izolační desky ROCKWOOL Conlit Ductrock 60 (nebo 90 a 120) tloušťky 60 mm v jedné vrstvě (s vyztuženou hliníkovou fólií), izolace je kotvena na vzduchotechnické potrubí pomocí izolovaných navařovacích trnů. Veškeré spoje a styky izolačních desek se zajišťují pomocí lepidla Conlit Fix.

Pro montáž systému je nutné zaškolení odborným zástupcem společnosti ROCKWOOL.

  

Vzduchotechnické potrubí

Vzduchotechnické potrubí pro požární izolaci s odolností 60, 90 a 120 minut musí být provedeno tak, aby byla zajištěna jeho maximální vzduchotěsnost. Mezi příruby potrubí je třeba vložit utěsňovací pásky, případně požárně odolný tmel s teplotní odolností do +600 °C a příruby se musí pevně stáhnout celoobvodovými C-lištami. Největší povolená výška přírub je 30 mm. Prostupy vodorovného potrubí na hranici požárních úseků a u prostupů zdmi musí být vyztuženy rozpěrami vloženými svisle do potrubí a L profilem po celém obvodu vně potrubí. Druhou možností prostupů vodorovného potrubí je připevnění zapuštěné ocelové výztuhy tvaru U po celém obvodu potrubí přes izolační desku Conlit Ductrock zvenčí k potrubí. Prostupy svislého potrubí na hranici požárních úseků a prostupy podlahami (stropy) musí být vyztuženy vodorovnými ocelovými úhelníky připevněnými k potrubí zvenčí a kotvenými k podlaze (stropu). Potrubí lze sestavit z jednotlivých úseků o maximální délce 1500 mm. Závěsy potrubí mohou být instalovány v maximálních roztečích 1500 mm od sebe a současně smí být každá nosná lišta závěsu osově vzdálena nanejvýš 50 mm od příruby. Osová vzdálenost závěsů od stěny potrubí může být nanejvýš 100 mm. Maximální povolené tahové napětí v závěsných tyčích může dosáhnout 6 MPa. Pokud se závěsné tyče kotví do masivního železobetonového stropu, lze toto zavěšení dovolit pouze prostřednictvím ocelových hmoždinek a tyto musí být vloženy do hloubky min. 60 mm pod povrch.

 

Izolace

Potrubí se izoluje speciálními protipožárními tuhými izolačními deskami ROCKWOOL Conlit Ductrock 60 (nebo 90 a 120), vždy o tloušťce 60 mm pro požární odolnost EI 60 S (nebo 90 S a 120 S) minut. Izolační desky se liší pouze množstvím drceného kameniva uvnitř své základní vláknité struktury a podle toho jsou také označeny. Při pokládání izolace je třeba dbát na pečlivé provedení spojů, desky nutno dotlačovat na sebe, aby mezi nimi nevznikaly žádné mezery. Všechny spoje desek, příčné i podélné styky desek, jejich napojení na masivní stěny, podlahy (stropy) musí být opatřeny nánosem lepidla Conlit Fix. Příruby a nosné lišty potrubí se překrývají stejnou tloušťkou izolace jako celé potrubí, přičemž nad těmito prvky se izolace nařízne nebo opatří drážkou anebo se vytvoří polodrážka a dělení desky tak, že vždy musí zůstat zachována neporušená a souvislá vrstva izolační desky o tloušťce alespoň 30 mm. Spoje jednotlivých desek nemusí ležet mimo příruby vzduchotechnického potrubí. Izolace se klade na vodorovné potrubí nejprve shora bez překrytí hran potrubí, pak stejně zezdola a nakonec obě boční strany.

Prostor mezi izolací Conlit Ductrock a otvorem ve stěně a v podlaze (stropě) musí být vyplněn volnou vlnou ROCKWOOL (Loose Wool). Prostup stěnou se pak utěsní vložením pásu hliníkové fólie do otvoru a přilepením k potrubí. Okolo prostupu stěnou se izolace potrubí oboustranně po celém obvodu prostupu opatří přídavnou manžetou z desky Conlit Ductrock stejného druhu, jako je izolace potrubí, tloušťky 60 mm a šířky 100 mm, která se nalepí za pomocí lepidla Conlit Fix pouze ke stěně a zajistí hřebíky 4 x 120 mm s rozestupy max. po 350 mm.

Prostup podlahou (stropem) se instaluje stejně, vložení těsnicí fólie není v tomto místě povinné.

  

Kotevní trny

Izolace je kotvena na vzduchotechnické potrubí pomocí navařovacích trnů s kloboučky (tzv. TS svorníky, nejlépe v izolovaném provedení) v počtu 11 ks na čtvereční metr potrubí. Bližší údaje a podmínky – viz tabulka Závazné technické parametry systému.

Za všech okolností je naprosto nezbytné dodržet následující zásady: maximální vzdálenost trnů od okrajů desek a hran potrubí musí být nanejvýš 100 mm a rozestupy trnů nejdále po 350 mm od sebe. Délka trnů činí 60,5 – 63,5 mm a závisí na rozměru potrubí a průhybu plechu. U vodorovného potrubí není nutno kotvit desky na horní straně potrubí.

  

Povrchová úprava

Spoje izolačních desek a jejich volné hrany a styky je třeba přelepit jednostrannou samolepicí hliníkovou nebo hliníkovou vyztuženou páskou (páska ALS). Izolaci je možno opatřit oplechováním z hliníkového nebo ocelového pozinkovaného plechu, aniž by se snížila její požární odolnost.

  

Požární klasifikace

Systémy Conlit DUCTROCK EI 60 S, 90 S a 120 S (pro vodorovná a svislá potrubí) byly zkoušeny společností Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. , Slovensko v rámci Technického osvědčení TO – 07/0075.

Zkušební metodika: ČSN EN 1366-1 – Zkoušení požární odolnosti provozních instalací, část 1: Vzduchotechnická potrubí.                                                                   

Klasifikace byla provedena v souladu s EN 13501-3:2005.

Systém Conlit DUCTROCK 60, 90 nebo 120 – požárně odolné potrubí s obkladem Conlit Ductrock 60, 90 nebo 120 je klasifikován takto:

EI 60 (ve, ho i ↔ o) S

EI 90 (ve, ho i ↔ o) S

EI 120 (ve, ho i ↔ o) S

Závazné technické parametry systému 

část č. popis – charakteristika jednotka požární odolnost (min)

EI  60   S

EI  90 S EI  120 S 
potrubí 1 max. povolené rozměry potrubí mm 1250 x 1000
2 max. povolené délky jednotlivých dílů potrubí mm 1500
3 spojení přírub potrubí po celém obvodu -- C-lišta
4 minimální překrytí přírub potrubí spojitou izolací o tloušťce mm 30
5 těsnění přírub potrubí páskou s teplotní odolnosti +600 °C -- povinné
izolace 1 druh použité izolační desky Conlit Ductrock -- 60 90 120 
2

rozměry izolačních desek Conlit Ductrock 60, 90 nebo 120

mm 1200 x 1500 x 60
3 hmotnost izolačních desek

kg/m2

11 20 21 
 4 počet vrstev izolace  -- 
 5 ošetření spár a styků izolačních desek lepidlem Conlit Fix   --  povinné
 6  styk izolačních desek - přelepení AL(S) páskou --   povinné
kotvení izolace Poloha navařovacích trnů s kloboučky (mimo vrch vodorovného potrubí):
1 maximální vzájemná rozteč mm 350 - závazný údaj
2 maximální vzdálenost od okrajů desek i hran potrubí mm 100 - závazný údaj
Minimální počet navařovacích trnů s kloboučky:
3 celkem - orientační údaj (platí pro potrubí 1000 x 500 mm)

ks/m2

11
 4 minimální rozměry trnů: dřík x klobouček - délka  mm  Ø2,7 x Ø30 – (60,5 – 63,5)
prostup Prostup požární dělicí konstrukcí - těsnicí a vymezovací protipožární límec (manžeta):
1 tloušťka izolace Conlit Ductrock 60, 90 nebo 120 mm 60
2 šířka těsnicího izolačního límce po obvodu mm 100
3 maximální rozteč kotevních hřebů v límci mm 350
4 minimální rozměry hřebů pro montáž límce mm  Ø4 x 120
 5 vložení tuhé trubkové rozpěry svisle dovnitř do potrubí a tuhá ocelová výztuha L zvnějšku - vodorovné potrubí  --  povinné - nebo podle bodu 6
 6 tuhá ocelová výztuha U přes izolaci - vodorovné potrubí  --  povinné - nebo podle bodu 5
 7 přiložení tuhé ocelové výztuhy zvnějšku k potrubí - svislé potrubí  -- povinné 
 8

vyplnění spáry mezi Conlit Ductrock a průrazem volnou vlnou

 -- povinné 
 9 vzduchotěsné uzavření prostupu hliníkovou fólií – u stěny  -- povinné
závěsy

Podmínky zavěšení vzduchovodů a jejich kotvení k masivním stropům – vodorovné potrubí:

1 maximální vzdálenost závěsů od přírub (osově) mm 50
 2 hloubka osazení ocelových hmoždinek pro závěsy min.  mm 60 
 3 umístění závěsů dovnitř nebo vně izolace potrubí  -- volitelné 
Závěsy potrubí vložené do izolace vzduchovodů (vnitřní závěsy)
4

maximální vzdálenost závěsů od boků potrubí (okraje)

mm 30
5

minimální překrytí závěsů potrubí izolací o tloušťce

mm 30
 Závěsy potrubí mimo izolaci vzduchovodů (vnější závěsy)
 6 maximální vzdálenost závěsů od boků potrubí (osově)  mm  100
Kotvení izolace – vzdálenosti navařovacích trnů od krajů desek i hran potrubí (pod body 1 – 2) platí vždy jako závazný údaj a jsou nadřazeny nad orientačním údajem o množství navařovacích trnů uvedeném pod bodem 3 – celkem, který se může lišit podle velikosti izolovaného potrubí a velikosti použitých izolačních desek.

 

Pro montáž existuje detailní montážní návod Conlit DUCTROCK – systém protipožární ochrany vzduchotenického potrubí.

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech systémů platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů a systémů může docházet ke změnám jejich vlastností.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.