Podlahy 

Popis výrobku

A1

Polotuhá deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná.

Oblast použití

Deska Steprock ND je určena pro stavební tepelné a akustické izolace těžkých plovoucích podlah s požadavky na snížení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti. Deska Steprock ND odolává rovnoměrně rozloženému tlaku, který na ni má být roznášen pomocí dostatečně tuhé betonové nosné roznášecí desky (např. armovaný beton) – viz doporučení výrobce nebo montážní návod.

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost.

TECHNICKÉ PARAMETRY
ParametrOznačeníHodnota
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1     -  A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  λD  0,037 W.m-1.K-1
Třída tolerance tloušťky   --  T6
Rozměrová stabilita při určené teplotě  DS(70,-)  ≤ 1 %
Napětí v tlaku při stlačení 10 %  (σ10)  CS(10)  ≥ 20 kPa
Krátkodobá nasákavost   WS   ≤ 1 kg.m-2
Dynamická tuhost (s´)  SD  27 MN/m3 pro tl. 30 mm
 24 MN/m3 pro tl. 40 mm
Faktor difuzního odporu  (µ)  MU  1

Zatížení stavby vlastní tíhou dle ČSN EN 1991-1-1

 max. 1,177 kN.m-3
Certifikát  1390-CPR-0168/09/P
Systém řízení jakosti   ISO 9001:2008 - certifikát č. CZ002279-1
Systém péče o životní prostředí   ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
 Norma  EN 13162, EN 13172
Kód značení výrobku  MW-EN 13162-T6-CP3-DS(70,-)-CS(10)20-SD27*-DS24**-WS-WL(P)-CP(4)-MU1

 *pro desky o tl. 30 mm,  **pro desky o tl. 40 mm

Balení

Desky Steprock ND jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“. 

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/balíkm2/paleta
2060010007,2144
2560010004,8115,2
306001000696
4060010003,672
5060010002,457,6
6060010002,448

Nestandardní rozměry po dohodě s ROCKWOOL, a.s.

 

 

Pozn.: Skladba podlahy musí být přizpůsobena podmínkám výrobce nebo dovozce nášlapné podlahové vrstvy. Pro užitné zatížení podlahy do 250 kg/m2 se zpravidla používá vrstva nosné betonové armované desky o minimální tloušťce 50 mm. V případě pochybností o dostatečné tuhosti je nutné toto konzultovat se statikem. Pokládku kročejové izolace Steprock ND doporučujeme provádět pouze v jedné vrstvě izolantu.

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.