Systémová řešení ROCKWOOL pro protipožární ochranu 

Popis výrobku

Lepidlo Conlit Fix je anorganické nehořlavé systémové protipožární pastovité lepidlo na bázi křemičitanu sodného a kaolinu ředitelné vodou pro spojování a lepení protipožárních desek a pásků (dílků) Conlit 150 (ALS) a Conlit Ductrock 60, 90 a 120 a požárních potrubních pouzder Conlit PIPO ALS. Conlit Fix je ředitelný čistou vodou.

Oblast použití

Lepidlo je určeno pro protipožární izolace ve schválených systémech požární ochrany staveb (nosné ocelové konstrukce – sloupy, nosníky, průvlaky, betonové stropy, požární dveře a vrata, potrubí vzduchotechnická a pro požární odtahy – odkouření staveb, požární hasicí potrubí, potrubní prostupy apod.). Lepidlo Conlit Fix je možno optimálně aplikovat v rozmezí teplot +10 až +30 °C, minimální teplota při schnutí +5 °C.

Vlastnosti výrobku

Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru až do teploty 1200 °C. Lepidlo nemá intumescentní účinky a při schnutí (tuhnutí) nemění svůj objem – nesmršťuje se. Při schnutí a po zaschnutí není odolné vůči kapalné vodě. Za mokra je alkalické, při potřísnění může poškodit skleněné, keramické a jiné povrchy.   

Zpracování

Před použitím je nutné lepidlo dobře rozmíchat (např. pomocí míchací vrtule na vrtačce nebo míchadla na barvu). Do směsi není povoleno přidávat jiné přísady. Lepené plochy, např. ocelové díly, musejí být suché, bez prachu a zbavené oleje a podobných separačních prostředků. Řezné plochy protipožárních izolací Rockwool musí být zbaveny prachu. Lepené plochy nesmějí být vystaveny tekoucí vodě, např. atmosférickým srážkám nebo silné kondenzaci vodních par, jinak hrozí nebezpečí vymytí lepidla. Lepidlo lze nanášet malířskou špachtlí, zednickým hoblíkem nebo zubovou stěrkou anebo pomocí vytlačovací pistole z rukávce (do spár a úzkých štěrbin). Při přerušení prací se doporučuje chránit lepidlo v kbelíku proti vyschnutí víkem. Lepidlo se nanáší na obě lepené plochy, ve vrstvě cca 1 – 2 mm tlusté. Lepené plochy musí být přitisknuty a stabilizovány proti vzájemnému pohybu po dobu schnutí (vázacím drátem, hřebíky, vruty apod.). Doba schnutí je cca 12 hodin při teplotě +20 °C, dobrém přístupu vzduchu ke spoji a relativní vlhkosti vzduchu do 65 %, za jiných podmínek může být adekvátně odlišná.

Po zaschnutí se spoje přelepí hliníkovou páskou nebo hliníkovou páskou s výztužnou skleněnou mřížkou (páskou ALS).

Pokud lepidlo v kbelíku zmrzne, je nutno jej rozmrazit, vytemperovat a poté důkladně promíchat – opětovné zpracování po rozmrazení je opakovaně možné bez následků na kvalitu lepidla.

Při práci se musí používat ochranný oděv a pracovní rukavice, případně při práci nad hlavou a při míchání obličejový štít a čepice – zabraňte kontaktu s kůží, sliznicemi a očima. Potřísněné nářadí a pomůcky lze vyčistit ihned za mokra (např. vodou a kartáčem), zaschlé pracovní oděvy nutno namočit na 24 hodin do vody a lepidlo odstranit mnutím a propírkou v čisté vodě.

Balení a skladování

Lepidlo Conlit Fix – kbelíky po 20 kg jsou baleny volně na palety s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.  

Orientační spotřeba lepidla je 0,5 kg/m2 celkové výměry izolace při nanesení 2 mm vrstvy.

 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.