Technická zařízení budov (TZB)Systémová řešení ROCKWOOL pro protipožární ochranu 

POPIS VÝROBKU 

Izolaci tvoří hydrofobizované lamely z kamenné vlny (minerální plsti) s převážně kolmou orientací vláken pojených organickým pojivem. Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková folie vyztužená skelnou mřížkou (ALS). ALS – kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka hliníkové fólie je 18 – 22 μm. Kolmá orientace vláken rohože výrazně zvyšuje odolnost při zatížení a stálost pevnostních parametrů. Rohož je tlakově zatížitelná.  

OBLAST POUŽITÍ

Rohože Larock 65 ALS jsou určeny pro protipožární izolace VZT potrubí v systému PYROROCK.   

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – rohož je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost.

BALENÍ

Rohože LAROCK 65 ALS se dodávají ve svitcích zabalených do smrštitelné PE folie, a to ve standardních délkách, popřípadě délkách sjednaných se zákazníkem. Hmotnost jednoho svitku nepřesahuje 20 kg.

Rohože Larock 65 ALS musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladují se v krytých prostorách nastojato.

ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“. 

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/balík
40100050005

Nestandardní rozměry po dohodě s ROCKWOOL, a. s.

DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI LAROCK 65 ALS

Kód značení výrobku

MW-EN-14303-T4-ST(+)600-WS1-MV2

TECHNICKÉ PARAMETRY
VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Reakce na oheň - A1 - ČSN EN 13501-1
Objemová hmotnost ρa 65 kg.m-3 ČSN EN 1602
Nejvyšší provozní teplota - 600* °C ČSN EN 14706
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540
Bod tání tt > 1000 °C DIN 4102

ES certifikát shody

0751-CPD.2-011.0-07-01/12

Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München (FIW)

Systém řízení jakosti

ISO 9001:2008 - certifikát č. FM 60531

The British Standards Institution (BSI), Londýn

Systém péče o životní prostředí

ISO 14001:2004 - certifikát CZ002280-1

ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

 

The British Standards Institution (BSI), Londýn

*Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.

Součinitel tepelné vodivosti λ [W.m-1.K-1]*

t [°C] 50 100 150 200 250 
λ 0,044 0,056 0,069 0,088  0,108

*dle normy ČSN EN 12667

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

 

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.